Cimbálovka Réva děti baví

Poslední týden před jarními prázdninami začal v řeporyjské škole mimořádně zvesela. Hned v pondělí ráno rozezpívala žáky i jejich pedagogy zlínská cimbálová muzika Réva, která dětem ukázala, že na cimbál, housle, kontrabas, klarinet a saxofon se dá kromě lidových písní skvěle zahrát i metal, rock, klasika, jazz nebo dokonce disko. Během jednoho vystoupení tak zazněly zcela odlišné kousky – mohli jsme si poslechnout Bacha, Mozarta, skupinu Metallica, píseň Holubí dům Jiřího Schelingera, Malé kotě od Jiřího Suchého nebo třeba jednu z nejoblíbenějších večerníčkových melodií Křemílek a Vochomůrka. Cimbálista Jiří Holub uměl paličkami na 133 strunách kmitat tak rychle, až se všichni báli, že mu vzplanou, což se prý jednou málem stalo. Po každé písničce následovala nějaká otázka s hudební tematikou, takže ti, kteří znali odpověď, mohli svými vědomostmi oslnit spolužáky a získat sladkou odměnu. Děti se formou hádanek například dozvěděly, že cimbál pochází z Mezopotámie, nebo co je to polyfonie – a muzikanti jim to hned v praxi i předvedli. Dobrovolníci si mohli s cimbálovkou zazpívat, nebo dokonce zamňoukat. Muzikantům lze vytknout snad jen to, že mohli zahrát víc lidovek. Při závěrečné písni Pohoda od skupiny Kabát daly děti průchod nashromážděné energii, kterou hudba umí tak báječně aktivovat. Kapela na sto procent potvrdila, že platí její motto: „Může nekonečně pršet, ale uvnitř budete mít slunečno.“ 

Anglický den her a soutěží

Ve středu 11.2.2015  probíhal na naší škole anglický projekt, ve kterém si žáci 8. třídy vyzkoušeli různé profese v anglických scénkách, vedli dialogy na téma Sport, Food and cooking, Jobs, In a restaurant, Travelling, Hotel etc.

Sbírali body za poslechová cvičení, křížovky, kvízy. Se zavázanýma očima poznávali podle čichu a hmatu jednotlivé předměty. Správně soutěživou atmosféru podpořily roztleskávačky s vtipným vystoupením.

Mgr. Z.Koutná 

8.třída  připravila  projekt Den her a soutěží v angličtině

Začínali jsme poslechem.. Napínavý trochu strašidelný příběh upoutal naši pozornost, hlavně různé zvuky a vypravování. Většinu žáků bavilo vyplňovat  pracovní listy a konzultovat vše s ostatními. . Využívali jsme   interaktivní tabuli. Jedna hodina  nám nestačila, Pokračovali jsme  dvě hodiny odpoledne. Tentokrát projekt odstartovala čtyři děvčata se sestavou roztleskávaček. Cheerleaders  si vysloužily pořádný potlesk. Po tanečním vystoupení  zahájila   rozhovory a soutěže první skupina. Až do konce hodiny se skupiny střídaly , předháněly se, kdo bude mít zajímavější program a soutěže. Všichni jsme se přenesli  do anglické  restaurace, na letiště, sportoviště a na  jiná zajímavá místa. Soutěže se všem skupinám moc povedly . Myslím, že tento projekt byl opravdu prima. Chtěla bych poděkovat za celou naši třídu paní učitelce Koutné.

Za 8.třídu Carolyn Viglášová, Barbora Procházková

Líheň zručnosti 8.třída

Líheň zručnosti (Střední škola Technická Zelený pruh, Praha 4)

Pro žáky 8. a 9. tříd základních škol byl vyčleněn speciálně vybavený prostor pro výuku předmětu  Pracovní  činnosti (ČSP), tzv. ,,Líheň zručnosti“ v areálu Střední školy  technické. Zde žáci získávají základní manuální řemeslné dovednosti, a pracují se dřevem, kovem, korálky či textiliemi.  

   

Projekt z fyziky 9.A,B – Elektrický obvod

Žáci devátých tříd si prakticky i teoreticky zopakovali zapojení různých el. obvodů.
Například zapojení žárovek, obvodů s elektromagnety, zapojení relé, potenciometru pro regulaci proudu a napětí, sériové a paralelní zapojení rezistorů, transformátoru, el. motoru, generátoru (alternátoru) na výrobu el. energie a zapojení polovodičové diody. Pomocí měření si potvrdili Ohmův zákon, pravidlo pravé ruky – při určování mag. pólů cívky, princip elektromagnetické indukce, střídavé a stejnosměrné napětí – při přenosu pomocí transformátoru a naučili se číst i kreslit schémata těchto obvodů.
Žáci byli rozděleni do skupin. Každá skupina se skládala ze tří až čtyř žáků.

V první části každá skupina postupně zapojovala různé obvody a procházela tak předem připravená stanoviště s přesným zadáním a kartou pro vypracování zadaných úkolů. V této části mohli žáci využívat pomocnou literaturu a potřebné informace dohledat na internetu. Všechny skupiny zapisovaly své splněné úkoly na interaktivní tabuli, kde si každá skupina zvolila svůj symbol (letadlo, auto, raketu, loď, …)

V druhé části každá skupina prezentovala ostatním své poznatky a postřehy při zapojení jednoho konkrétního obvodu. Při prezentaci žáci využívaly interaktivní tabuli.

Při výuce se žáci učili spolupracovat v týmu, pracovat s informacemi, vystupovat před publikem, lépe se vyjadřovat, nememorovat, ale přemýšlet o věcech, pochopit a zapamatovat si látku, řešit problémy.

Odměnou zde nebyly známky, ale radost z poznávání, učení a také zábava a velký potlesk.

                                                                                Pavel  Jelínek     

Zápis do I. ročníku

 V úterý 3.2. 2015 se konal zápis do budoucích prvních tříd. Rodiče přišli se svými dětmi v hojném počtu. Každý předvedl své všeobecné a matematické znalosti, prostorovou orientaci a správnou výslovnost přednesem básničky nebo zpěvem písničky. Děkujeme všem rodičům, kteří přišli k zápisu za důvěru a zájem o vzdělání na naší škole.                   

ZÁPIS do 1.ročníku pro školní rok 2015/2016

Vážení rodiče předškoláků,

Zápis do 1.ročníku na Základní školu Řeporyje se uskuteční 3.2.2015.

Čas:                14:00 – 18:00 hod.

Kde:                V prvním patře budovy „Pavilon“ (nad jídelnou).

Co s sebou:     OP, rodný list dítěte a dítě.

Průběh:           V učebně budou dvě stanoviště. U prvního stanoviště zákonní zástupci vyplní formulář „Přijetí k povinné školní docházce“. V té době Vaše dítě absolvuje diagnostický pohovor s pedagogem.

 

VÝKLAD ZÁKONA 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST TŘETÍ: POVINNOST ŠKOLNÍ DOCHÁZKY A ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

§ 36 Plnění povinnosti školní docházky

(3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

§ 37 Odklad povinné školní docházky

(1) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

Nejčastější dotazy a odpovědi k nástupu dítěte do ZŠ, odkladu povinné školní docházky

 Kdy a jak lze požádat o odklad povinné školní docházky?

„Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší šestého roku věku. I v případě, kdy zákonný zástupce chce požádat o odklad povinné školní docházky, musí dítě přihlásit k plnění povinné školní docházky v základní škole. O odložení povinné školní docházky může požádat již při zápisu. Žádost se podává řediteli základní školy písemně a musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pro tyto potřeby je dostačující doporučení praktického lékaře pro děti a dorost).

 O odklad povinné školní docházky musí zákonný zástupce požádat nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. „

Pokud dítě dostane rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a současně je povolen odklad školní docházky, musí znovu o rok později k zápisu? Nebo je automaticky přijato na následující školní rok?

Jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následující školní rok, ale zákonný zástupce dítěte musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku. Může požádat i na jiné škole, než na které žádal původně. Dítě se osobně k zápisu dostavit nemusí.

Jak je to v současné době s odklady povinné školní docházky. Lze si podat odklad u jednoho dítěte vícekrát, tzn. že by dané dítě např. chodilo do první třídy o dva roky později? Pokud to možné je, kolik takovýchto odkladů je možno podat (o kolik let později může dítě nastoupit do školy)?

 Dítě musí zahájit povinnou školní docházku ve školním roce, ve kterém dovrší nejvýše osmý rok věku. To znamená, že je možný pouze jeden odklad školní docházky.

            V případě, že se u dítěte v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní zralost, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce dodatečně odložit začátek plnění povinné školní docházky ještě v průběhu prvního pololetí školního roku na následující školní rok (viz § 37 zákona č. 561/204 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů). To se týká i dětí, které do 1. ročníku nastoupily po odkladu povinné školní docházky.

Vedení školy

Olympiáda v anglickém jazyce

Ve středu 21.1. 2015 proběhlo školní kolo anglické olympiády. Zúčastnili se žáci devátého ročníku

Bára Blažková, Matěj Kopřiva a Filip Slabý. Žáci museli prokázat poslechové kompetence a schopnost porozumět psanému textu. U ústní zkoušky popisovali obrázky, odpovídali na otázky k jednotlivým tématům a předvedli samostatný mluvený projev na dané téma.

V městském kole Prahy 5 nás bude reprezentovat Bára Blažková a Matěj Kopřiva. Držíme jim pěsti a věříme, že obsadí některá přední místa v pořadí.

Mgr. Z. Koutná, PhDr. J. Zborovjanová

Návštěva divadla

Prvňáčci a druháčci se v pondělí vydali do divadla Glans na představení „Tři výlety do pohádek“. Děti viděly tři úsměvné pohádky – O koblížkovi, O třech přáních a O popletené čarodějnici. Poslední pohádka se jim líbila nejvíce. Byla o čarodějnici, která chtěla umět čarovat a stát se královnou, ale nakonec se proměnila v bábu kořenářku.

Už teď se děti těší na další divadelní návštěvu.