Angličtina ve druhé třídě

Ve druhé třídě se vyučuje anglický jazyk jednou týdně jako nepovinný předmět. Žáci se zde hravou formou seznamují s cizím jazykem. Osvojují si slovní zásobu, učí se rozumět jednoduchým pokynům a reagovat na ně. Vše se učí formou písní, básniček, říkadel, her, soutěží a při práci na interaktivní tabuli. Během celého roku si osvojují slovní zásobu probíraných tématických okruhů. Děti na konci školního roku umí pozdravit a rozloučit se, jednoduchým způsobem odpovídají na otázky týkající se jich samotných.

Protože ve druhé třídě výuka probíhá nenásilně, žáci nepoužívají písemnou formu jazyka, ale pouze ústní. Mezi nejoblíbenější hry patří domino barev a  obrázkové domino. Písně a především písně spojené s pohybem a na první místo patří i výuka na interaktivní tabuli.

 Mgr.M.Šimánková