Oznámení pro 2. stupeň

Vážení rodiče, milí žáci,

protože zatím nevíme, jak dlouho budou trvat karanténní opatření, na první týden byly úkoly pro jednotlivé předměty zaslány přes EŽK s  termínem odevzdání. Prozatím úkoly prosím průběžně vypracujte a učte se zadanou látku. Příští týden ve středu předpokládáme, že už budeme mít víc informací ohledně délky uzavření školy,  pak vám sdělíme, jakou formou budeme kontrolovat a hodnotit zadané úkoly. V některých případech se nevyhneme ani zvládání nového učiva, ke kterému vám každý vyučující pošle učební materiály, nebo odkazy, kde vysvětlení najdete. Úkoly, které je možné odesílat po internetu (IKT), je možné posílat obratem.

V případě jakýchkoliv dotazů, problémů ohledně učiva nebo problémů dostat se k zadaným úkolům, včetně problémů s EŽK, prosím kontaktujte vyučující nebo mě prostřednictvím e-mailu [email protected] Problémy budeme řešit průběžně.

Děkujeme za pochopení a doufáme, že tuto nepříjemnou situaci zvládneme bez problémů.

Za vedení školy a vyučující 2. stupně

S pozdravem

PhDr.Jana Zborovjanová

vých. poradkyně pro 2. st.

Městská policie Praha na naší škole

Městská policie Praha na naší škole

S oddělením prevence Městské policie hl.m. Prahy spolupracujeme již několik let. Na návštěvy strážníků se žáci těší, v jejich podání jsou tyto pořady zajímavým prvkem v rámci školní prevence. Pedagogové pak vítají přizpůsobení programů jednotlivým věkovým kategoriím, využití krátkých filmů a dalších výukových materiálů. Našim společným cílem je naučit děti chovat se bezpečně, aby k úrazům vůbec nedocházelo. Snížit tím častý výskyt dětských úrazů a zmírnit jejich závažnost.

Prostřednictvím těchto programů se žáci v 1. třídách seznámí se zásadami bezpečného chování při kontaktu se psy, způsobem ochrany před napadením psem a prakticky si nacvičí ochrannou polohu.

Žáci 1. stupně se v měsíci únoru seznámili s nebezpečnými situacemi a riziky úrazů při pohybu dětí v přírodě. Učili se rozpoznávat nebezpečné situace a předcházet jim. Tyto situace byly rozděleny do čtyř ročních období (podle různých sportovních aktivit).

Na problematiku vztahů mezi dětmi a předcházení rizikového chování se zaměřil program „Bezpečně v dětském kolektivu“ a dále navazující pořad „Jak si nenechat ublížit“. Zde se žáci seznámili s obecnými zásadami preventivního chování v  situacích, se kterými se setkávají v běžném životě, zejména při kontaktu s cizími lidmi.   

 

                  

Doporučení pro školy ke koronaviru

DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY KE KORONAVIRU

Školy a školská zařízení mají v případě výskytu podezření na šíření koronaviru povinnost řídit se, stejně jako jiné osoby, předpisy a pokyny vydávané na ochranu veřejného zdraví Ministerstvem zdravotnictví či krajskými hygienickými stanicemi. Tyto pokyny mají tedy přednost i před pravidly upravenými školským zákonem.

Omezení provozu školy nebo školského zařízení

 • Provoz školy nebo školského zařízení může být omezen na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví opatřením přijatým buď Ministerstvem zdravotnictví nebo krajskou hygienickou stanicí.
 • Opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví mají přednost před pravidly podle školských předpisů týkající se například organizace školního roku, vyučování nebo poskytování školských služeb. Případné důsledky plynoucí z omezení provozu se musí řešit v kontextu dané situace v koordinaci se zřizovateli.
 • Pokud Ministerstvo zdravotnictví ani krajská hygienická stanice nezaznamenají nutnost nařídit příslušná opatření, existují i některé další možnosti, jak na přechodnou dobu situaci řešit.
 • Pokud se týká základních či středních škol nebo vyšších odborných škol, může ředitel školy v rozsahu své pravomoci (tj. pro svou školu či školského zařízení) na dobu až 5 dní vyhlásit z důvodů organizačních či technických tzv. ředitelské volno (tedy například i z důvodů preventivních protiepidemických opatření, které lze předjednat s příslušnou krajskou hygienickou stanicí).
 • Nadto má Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pravomoc upravit organizaci školního roku pro základní, střední a vyšší odborné školy odlišně od běžně dané organizace v případech zvláštního zřetele hodných (tedy například pro případy epidemického postižení většího rozsahu). Pokud by situace vyžadovala využití tohoto oprávnění, dotčené školy a veřejnost budou o tomto informovány. 
 • Pokud se týká mateřských škol, omezení nebo přerušení provozu mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy na základě zhodnocení situace po projednání se zřizovatelem; může tak učinit za závažných důvodů, za které se považují jak organizační, tak technické příčiny (tedy například i z důvodů preventivních protiepidemických opatření, které lze předjednat s příslušnou krajskou hygienickou stanicí).
 • Náhradní péče o děti, žáky a studenty se po dobu protiepidemických opatření nezajišťuje.

Karanténní opatření ve vztahu k dětem, žákům nebo zaměstnancům školy

 • Karanténu může nařídit orgán ochrany veřejného zdraví (krajská hygienická stanice) nebo ošetřující lékař.
 • Doporučujeme proto v případě podezření na riziko nákazy koronavirem telefonicky kontaktovat hygienickou stanici ve svém kraji, případně příslušného obvodního lékaře a koordinovat další postup s nimi.

Povinnosti ředitele škol či školských zařízení

 • Upozorňujeme, že podle zákona o ochraně veřejného zdraví je zařízení pro výchovu a vzdělávání k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění povinno zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby. V takovém případě je samozřejmě opět nutné kontaktovat příslušnou krajskou hygienickou stanici případně lékařskou pohotovostní službu.
 • Současně platí, že škola v případě, že se chystá odjet na školu v přírodě či zotavovací akci, důsledně vyžaduje po zákonných zástupcích dítěte či studenta aktuální tzv. potvrzením o bezinfekčnosti (škola může vyslat jen dítě, které ve 14 kalendářních dnech před odjezdem do školy v přírodě nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření).

Pravomoc přijímat opatření k zamezení šíření nákazy má primárně Ministerstvo zdravotnictví a krajské hygienické stanice

Pravidla týkající se cestování do/ze zahraničí

Co dělat, když přicestuji z oblastí zasažených koronavirem?

Ministerstvo zdravotnictví doporučuje cestovatelům, aby v následujících 14 dnech po opuštění regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38 st. C, dýchací obtíže). V případě výskytu výše uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytovaní zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí. Zdroj: http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.html


Doporučujeme dodržovat doporučení Ministerstva zahraničních věcí k cestování do zahraničí.

Web Ministerstva zahraničních věcí: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html

Opatření ve vztahu k zaměstnancům

K pracovně-právním otázkám a koronaviru se vyjádřilo Ministerstvo práce a sociálních věcí a konkrétně uvedlo:

 • Zaměstnavatel je s ohledem na povinnost předcházet rizikům z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci oprávněn vyzvat zaměstnance, aby se podrobil vyšetření u poskytovatele pracovnělékařských služeb, popř. registrujícího lékaře, zejména je-li to důvodné vzhledem k vykonávané práci nebo má zaměstnavatel podezření, že zaměstnanec není způsobilý vykonávat práci. V tomto případě přichází v úvahu mimořádná pracovnělékařská prohlídka u poskytovatele pracovnělékařských služeb, a to ve smyslu § 12 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče.
 • Je-li zaměstnanec připraven konat pro zaměstnavatele práci v místě výkonu práce a zaměstnavatel mu ji nebude přidělovat, aniž by zaměstnanec sám měl překážku v práci (například zaměstnanci není nařízena karanténa, ani není v dočasné pracovní neschopnosti, ale zaměstnavatel má jen určité obavy), jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku (§ 208 zákoníku práce).
 • K podrobnostem viz tisková zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí ZDE.  

 

TV pořad Wifina

Ke konci ledna se u nás na škole někteří žáci šestých tříd zúčastnili natáčení pro televizní kanál Déčko. Jednalo se o anketu pro televizní pořad Wifina.

Každý z respondentů odpověděl na minimálně dvě otázky a vyzkoušel si tak práci před kamerou při rozhovoru s profesionální moderátorkou. Žáci byli překvapeni, kolik filmařů je na jedno natáčení třeba, např.režisér, kameraman, zvukař či produkční.

Jak na dané otázky odpověděli se můžete podívat přímo v pořadu Wifina 21. a 28.února kolem 16hod.

Nová tělocvična

Vážení rodiče, zákonní zástupci, přátelé školy,

 

dne 13. 2. 2020 (čtvrtek) proběhla kolaudace tělocvičny a nového pavilónu ZŠ Praha 5 –

Řeporyje a prostory byly předány škole k užívání.

Z toho vyplývají organizační změny v chodu školy. Počínaje pondělkem 24. 2. 2020:

 1. Hodiny tělesné výchovy budou probíhat v tělocvičně školy, případně na školním venkovním hřišti – prosíme o vhodné sportovní oblečení a obuv.
 2. Žáci stravující se ve školní jídelně se do jídelny dostanou spojovací chodbou.
 3. Hlavní a jediný vchod do školy pro všechny žáky (mimo tříd 3. A a 3. B) je za červenými vraty (křižovatka ulic Od Školy a Pod Manouškou) nebo modrými vraty (ulice Na Manoušce, chodníkem podél nového pavilónu uvnitř areálu školy). Žlutá vrata a zelená branka budou z provozních důvodů uzavřena.
 4. Do nových prostor se přestěhují třídy 1. A a 1. B, 2. A a 2. B.
 5. Do nových prostor se přestěhují všechna oddělení školní družiny. Žáky ze školní družiny lze vyzvedávat u hlavního vchodu školy po obědě mezi 12.45 – 13.15 nebo po ukončení řízené činnosti školní družiny mezi 14.30 – 17.00.

 

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

                                                                                                               Ing. Lenka Weignerová, Ph.D.

                                                                                                                           ředitelka školy

Šachový turnaj

Šachový turnaj Pražský přebor školních družstev

Dne 3.2.2020 proběhl Pražský přebor školních družstev v kategoriích I., II. a III. stupně škol. Záštitu nad turnajem převzala paní  Mgr. Jana Černochová, starostka městské části Praha 2 a poslankyně Parlamentu ČR.

Šachy nemají na naší škole dlouhou historii, ale i za krátký čas se tady našlo hodně nadšenců pro tento náročný sport.

Naší školu reprezentovala dvě 4-členná družstva, jedno za mladší a jedno za starší žáky. Patronát nad žáky na soutěži převzal osobně náš pan starosta, jinak velký fanda tohoto sportu.

Konkurence byla opravdu veliká, proti žákům stáli i  hráči takových škol, jako PORG nebo Menza, kde se šachy hrají na závodní úrovni. Naši žáci obstáli  i v tak náročné konkurenci.

Mladším žákům patří obdiv nejen za odvahu účastnit se tak náročné soutěže, ale i za výdrž, kdy museli odehrát celkem 7 partií. Naši šesťáci a sedmáci dosáhli výborného výsledku, obsadili celkové 18. místo v kategorii, kde proti nim stáli žáci osmých a devátých tříd a gymnazisté. I ve své hrací skupině se jim povedlo obsadit šesté, jedenácté a osmnácté  místo.

Všem účastníkům děkujeme za jejich snahu a výborné výsledky, a těšíme se na další ročníky soutěže.

Jana Zborovjanová  

VÝZVA PRO RODIČE

VÝZVA PRO RODIČE

VÝMĚNNÉ POBYTY A UBYTOVÁNÍ ŽÁKŮ ZE ZAHRANIČÍ

Naše základní škola zanedlouho uzavře smlouvu o partnerství s berlínskou ZŠ Grundschule am Wasserturm (viz Novinky: Řeporyjští učitelé v Berlíně). Hlavní náplní spolupráce bude organizování výměnných pobytů žáků obou škol. Berlínské děti se podívají do Řeporyjí pravděpodobně už letos na podzim. Do Berlína se pak vypraví naši žáci v následujícím školním roce. V této souvislosti se proto obracíme na rodiče našich žáků, kteří by byli ochotni ubytovat malé Berlíňany ve svých domovech. Pobyty v rodinách pro děti z Řeporyjí zajistí i berlínská strana. Vzhledem k tomu, že základní školu dokončují děti v Berlíně v 6. ročníku, budou pro výměnné pobyty preferováni žáci 5. a 6. ročníků – nikoli však výhradně. Máte-li zájem poskytnout školákům ze zahraničí na několik dnů přístřeší, posílejte své nabídky na [email protected] a do předmětu uvádějte heslo „reciprocita". Vytvoření databáze ubytovatelů nám v budoucnu umožní obracet se na Vás také v souvislosti s obnovením programově bohatého projektu EDISON, během něhož ZŠ Řeporyje hostí studenty z nejrůznějších koutů světa a který se mezi dětmi těší velké oblibě. Těšíme se na spolupráci!

 

Tonda Obal na cestách

Tonda Obal na cestách

Základní školu navštíví 5. 2. lektoři s programem Tonda Obal na cestách. Tuto pojízdnou výstavu, která je realizována na českých školách již přes 20let, navštívilo za dobu její existence přes 2 miliony dětí. Na akci se žáci dozvědí, jak, kam a proč se odpad třídí a co se z něj dále vyrábí. Mají možnost se podívat na vzorky recyklovaných materiálů.

Rozpis tříd: 1. VH 1.A a 1.B (v každé třídě bude vždy jeden lektor)

                   2. VH 3.A a 3.B

                   3. VH 4.A a 4.B

                   4. VH 5.A a 5.B

 

1 2 3 51