Plán výuky – březen 3.B

 

Plán výuky na měsíc březen

Matematika:

Opakování a procvičování učiva z 2. dílu učebnice. Kontrolní práce ze stran 55 a 56. Učebnice 3. díl: Dělení se zbytkem. Geometrie – přenášení úseček, úsečky shodné

Český jazyk:

Vyjmenovaná slova po S. Slova protikladná. Vyjmenovaná slova po V (učebnice do str. 106)

Člověk a jeho svět:

Neživá příroda. Život na Zemi. Rostliny (učebnice do strany 56, PS – 48, str. 46 nevyplňovat – KP)

 

 

 

Plán 3.B

 

 

 

Plán výuky na měsíc únor

Matematika: Zaokrouhlování trojciferných čísel. Písemné sčítání a odčítání v oboru do 1 000. Pamětné odčítání v oboru do 1 000. Úlohy na finanční gramotnost. Kruh, kružnice – rýsování                 (učebnice do strany 48). Začátkem března – kontrolní práce (učebnice str. 55, 56).

Český jazyk: Vyjmenovaná slova po P. Upevňování pravopisu – vyjmenovaná slova po B, L, M, P. Slovesa – osoba, číslo, čas. Sloh: popis předmětu, rozhovor (učebnice do str. 90).

Člověk a jeho svět: Lidé a společnost (učebnice do strany 45, PS – 38).

 

Činnostní učení v praxi

Činnostní učení v praxi

Fotografie jsou z několika vyučovacích hodin z  předmětu „Člověk a jeho svět“. Žáci poznávali rostliny a živočichy a řadili je do skupin. Na druhé sérii obrázků vidíte žáky 3.B zkoumat rozpustnost látek. Další fotografie vám přiblíží, jak jsme měřili délku a čas a zjišťovali hmotnost svou i jednotlivých věcí.

Hana Zdvihalová

 

Český jazyk ve 3.B

Ukázky jsou z hodiny českého jazyka. Upevňujeme učivo „vyjmenovaná slova“ pomocí různých kartiček a puzzle.  Čemu říkáme „stromy“, prý ukáží děti rodičům doma. 

Hana Zdvihalová

 

Učební plán – leden 3.B

Učební plány na měsíc leden

Matematika: Pamětné sčítání a odčítání v oboru do 1 000. Jednotky délky, hmotnosti a objemu. Zaokrouhlování trojciferných čísel. Čtverec, obdélník. (učebnice do strany 34)

Český jazyk: Podstatná jména – dokončení, shrnutí učiva. Vyjmenovaná slova po M. (učebnice do strany 75)

Člověk a jeho svět: Lidské tělo – stavba, rozmnožování, smysly, růst a vývoj, správná výživa, denní režim. (učebnice do strany 41, PS do strany 34, str. 35 nevyplňovat – testík)

 

 

Geometrie a prvouka ve 3.B

Obrázky jsou z výuky geometrie a prvouky. Snažíme se výuku co nejvíce žákům názorně přiblížit. V geometrii jsme modelovali ve dvojicích polopřímky. Práce s mapou a buzolou a následné otázky „Co je na severu, jihu, západě a východě“, oživilo hodinu prvouky.

 

1 2 3 5