Interaktivní digitální flipchart

Interaktivní digitální flipchart

 

Ve 4. A máme možnost využívat interaktivní dislej Samsung Flip. Na dotykový displej můžeme psát, kreslit, promítat různé projekty, referáty a výukové programy.  Žáci ze 4. A velmi rádi s touto pomůckou pracují a vždy jsou všichni velmi aktivní. Flip využíváme hlavně k opakování probraného učiva, k promítání prezentací a referátů nebo i ke kreslení, kdy např. během hodiny čtení děti navrhovaly šaty pro císaře.

 

Karolína Koutecká

 

Učíme se zlomky

Učíme se zlomky

Žáci 4. A zažili netradiční výuku matematiky v kuchyňce. Ve skupinách si upekli pizzu. Během krájení jsme si názorně vysvětlovali dělení celku na části. Hned všem byla tato látka o něco jasnější a ještě jsme si náramně pochutnali.

 

Karolína Koutecká

 

Recitační soutěž

 

V měsíci březnu probíhalo v jednotlivých třídách 1. stupně naší školy základní kolo soutěže v recitaci. Vítězové z jednotlivých tříd postoupili do celoškolního kola, které se uskutečnilo 5. dubna. Za podpory spolužáků recitovali žáci básně svých oblíbených autorů. Porota měla velice těžké rozhodování, protože projev žáků byl na velice dobré úrovni. Jejich úsilí tedy ocenila diplomy, knížkami a drobnými dárky. Soutěž ukázala i pěkný vztah našich žáků k poezii, který se snažíme na prvním stupni pěstovat a podporovat.                                                                                    Hana Zdvihalová

 

Přírodověda nás baví!

Ve 4. A nyní v přírodovědě probíráme neživou přírodu. Zkoumali jsme vlastnosti hornin, nerostů a planetu Zemi. Hravou kreativní formou jsme si vytvořili zemské jádro a další vrstvy planety Země. Dalším tématem byly sopky. Pověděli jsme si o procesu sopečné činnosti, jak vznikají ostrovy a na mapách vyhledávali nejznámější sopky světa. Na závěr jsme si vytvořili vlastní vulkán. Jako magmatický krb nám posloužil květináč a plastový kelímek. Kráter jsme vyrobili ze sádry, obarvili a sopka byla na světě. K samotnému výbuchu jsme použili vodu, ocet, jar, sodu a červené barvivo, aby láva vypadala opravdu věrohodně. Pro všechny žáky to byl pěkný zážitek a pro velký úspěch jsme výbuch sopky museli několikrát zopakovat.

 

Karolína Koutecká

 

Přírodovědné pokusy

V hodinách přírodovědy se žáci ze 4. A učili o vlastnostech vody a vzduchu. Pro zpestření výuky jsme si udělali pár pokusů. Nejprve jsme pozorovali, jak se při zahřívání vzduchu mění jeho objem. Druhým pokusem jsme vzduch zase ochlazovali.

 

Karolína Koutecká

 

 

České dějiny – výroba lapbooku

 

Děti ze IV. A dokončily v hodinách vlastivědy učebnici starších českých dějin.  V souvislosti s nabytými znalostmi si vytvořily své první lapbooky, díky kterým si utřídily své poznatky, myšlenky a nápady o jednotlivých etapách dějin. Všechny děti práce bavila a věnovaly jí důkladnou přípravu.

 

Karolína Koutecká

 

TV jinak – KD Mlejn, IV. A

TV jinak – KD Mlejn, IV. A

 

Dne 9. ledna navštívila třída IV. A KD Mlejn, kde děti zažily netradiční výuku tělesné výchovy. Během 90 minut si děti vyzkoušely různé cirkusové disciplíny jako žonglování, balanc a vzdušnou akrobacii. 

 

Karolína Koutecká

 

Exkurze na dopravním sálu

Exkurze na dopravním sálu

 

Dne 13. 12. 2018 navštívila třída IV. A v návaznosti na preventivní program „Dopravní výchova“ Dopravní sál fakulty dopravní v Praze. Jednalo se o laboratoř určenou pro praktickou výuku a výzkum v oblasti železniční zabezpečovací techniky a technologie řízení železniční dopravy. Po přivítání jsme si povídali o hlavních rozdílech železniční dopravy oproti ostatním druhům, např. dopravě silniční. Poté jsme se seznámili se základními principy řízení železničního provozu. Výklad byl doplněn praktickými ukázkami na reálném zařízení, které se běžně používá v reálném železničním provozu. Prezentovaných zařízení je celá škála od těch nejstarších až po nejmodernější, ovládaná počítačem. Všichni žáci si rádi vyzkoušeli obsluhu těchto přístrojů a s nadšením sledovali výsledek svého snažení – rozjezd vlaku a jeho další pohyb po modelovém kolejišti. Všem dětem se exkurze velmi líbila, zejména obsluha přístrojů.

 

Karolína Koutecká 

 

Dopravní výchova

Dopravní výchova

Na celém prvním stupni proběhl preventivní program Městské policie Praha. Žáci byli seznámení s bezpečností v silničním provozu. Program byl interaktivní. Přednášející si připravili pro žáky různé obrazové materiály s dopravními situacemi, které museli správně vyřešit. Věříme, že díky této přednášce předejdeme úrazům dětí nejenom při cestě do školy.

Michala Lebedová, Jana Zouvalová

Městská policie

V listopadu začal na prvním stupni naší základní školy cyklus preventivně vzdělávacích programů pořádaných již tradičně Městskou policií Praha. Strážníci z oddělení prevence budou po celý školní rok seznamovat naše žáky s riziky, se kterými se mohou setkat a následně poradí, jak se v těchto situacích chovat.  Programy jsou cíleny na jednotlivé věkové kategorie žáků. V průběhu školního roku budou naši žáci seznámeni s těmito tématy:

 • Bezpečný kontakt se psy
 • Bezpečně v každém ročním období
 • Malý kriminalista (Stop násilí na dětech)
 • Mimořádné události
 • Bezpečně v dětském kolektivu
 • Jak si nenechat ublížit
 • Povinnosti chodce v silničním provozu
 • Základy bezpečného chování v silničním provozu
 • Povinnosti cyklisty v silničním provozu
 • Základní pravidla pohybu na pozemních komunikacích

   Hana Zdvihalová

1 2 3 9