Kariéra

Základní škola Praha 5 – Řeporyje přijme asistentku/asistenta pedagoga se zkušeností s žáky s  ADHD třetího typu s poruchou opozičního vzdoru. Nástup ihned.

Kontaktní e-mail: [email protected], 725 700 400. 

 

 

Městská část Praha-Řeporyje

starosta městské části
 

 

Čj./SZn:                                                                                                                                                    V Praze dne:
MČ P-ŘPRJ 02006/2019                                                                                                                      15. 10. 2019


 

KONKURS

Starosta Městské části Praha – Řeporyje ve smyslu ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky

 

Základní školy Praha 5 – Řeporyje, Od Školy 596, Praha 5,

právnické osoby vykonávající činnost školy

zřizované Městskou částí Praha – Řeporyje

 

Požadavky:

  1. předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  2. znalost školské problematiky a předpisů,
  3. organizační a řídící schopnosti.

K přihlášce přiložte:

  1. úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání/maturitní vysvědčení),
  2. doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.),
  3. strukturovaný profesní životopis,
  4. písemnou pedagogickou koncepci a koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 normostran včetně čestného prohlášení o autorství zpracované koncepce
  5. výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 2 měsíců),
  6. originál, popř. úředně ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele (ne starší 2 měsíců).

 

 

 

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky:  1. 1. 2020

Obálku označte slovy: „KONKURZ ZŠ – NEOTEVÍRAT“.

Přihlášky s uvedenými doklady doručte nejpozději do pátku dne 15. 11. 2019 do 12:00 hodin na adresu: Městská část Praha – Řeporyje, Nad Náměstím 84, 155 00, Praha 5 – Řeporyje.

Do konkursního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými přílohami.

 

 

                                    Pavel Novotný, DiS., v.r.  

starosta