Novinky

RODIČE, NEPŘEHLÉDNĚTE!

Ve snaze připravit žáky, dokončující povinnou školní docházku, na plynulý přechod do dalšího vzdělávacího stupně a spoluutvářet představy školáků o budoucím uplatnění ve společnosti iniciovalo vedení školy aktualizaci obsahu Školního vzdělávacího programu Základní školy Praha 5 – Řeporyje.

Od 1. září 2019 se kromě vzdělávacích oblastí rozvíjejících klíčové kompetence (vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání) rozšíří nabídka vyučovacích předmětů také o takzvaná průřezová témata.

Pevně stanovená časová dotace výuky českého jazyka a matematiky vzroste v 9. ročnících o jednu vyučovací hodinu týdně – ze čtyř vyučovacích hodin na pět. Obsah učiva nově obohatí tři povinně volitelné vzdělávací oblasti, a to vždy po dvou vyučovacích hodinách týdně. Podle svých preferencí a schopností si žáci sami zvolí, zda se zapíší do rodinné výchovy, robotiky či mediální výchovy.

Cílem rozšíření výuky českého jazyka a matematiky je zvýšení gramotnosti v těchto oblastech a dosažení větší úspěšnosti v příjímacím řízení na střední školy.

Zavedení rodinné výchovy do výuky si klade za cíl nejen rozšířit povědomí žáků o významu mezilidských vztahů v rodině i ve společnosti, ale také poskytnout žákovi prostor k nácviku praktických činností prováděných v každodenním životě (udržování pořádku a čistoty, provozování domácích prací, dodržování pravidel osobní hygieny, vaření…).

Náplň vyučovacího předmětu robotika, jehož cílem je získání teoretických i praktických zkušeností v oblasti informatiky a umělé inteligence, tvoří činnosti spjaté s programováním počítače, sestavováním robota či účastí na nejrůznějších technologických projektech.

Cílem začlenění mediální výchovy do ŠVP je rozvíjet schopnosti kritického myšlení a rozlišování důvěryhodných informací od dezinformací. S tímto záměrem také úzce souvisí podpora žáků při objevování svých komunikačních předpokladů a motivace k jejich dalšímu sebevědomému rozvoji.

Prosíme rodiče (nejen) žáků 8. tříd, aby podpořili své děti v uvážlivé volbě vyučovacího předmětu.