Otevření školy pro žáky 9. ročníků od 11. 05. 2020

Škola se otevře nejdříve žákům 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky na střední školy.

 
Na základě obdrženého manuálu MŠMT, který najdete zde, uvádíme jeho rozpracování na podmínky naší školy:
 
 
1) Obsahem docházky žáků 9. ročníku je učivo především z předmětů na přijímací zkoušky.
 
Rozvrh žáků 9. ročníku bude následující:
 
Výuka probíhá v pondělí a  ve čtvrtek.
9:00 – 12:30 blok výuky českého jazyka (2×45 minut) s přestávkou a blok výuky matematiky (2×45 minut) s přestávkou.
Mezi hodinami budou 10minutové přestávky.
 
2) Jídelna nefunguje.
 
3) Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
 
4) Provozní doba školy pro žáky 9. ročníku je od 11. května 2020 od 9:00  do 12:30 hodin.
 
5) Přihlášené žáky rodiče omlouvají třídním učitelům prostřednictvím elektronické ŽK.
 
6) Hygienická opatření vycházejí z pokynů MŠMT.
 
7) Rodiče musí před vstupem žáka podepsat čestné prohlášení, které přinese žák první den vstupu do školy
 
8) Docházka nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 osob. 
 
 
Ukončení docházky je v kompetenci rodiče (po složení jednotné přijímací zkoušky, na konci školního roku…), až bude aktuální, rodiče sdělí informaci třídnímu učiteli.
 
 
 
 
 
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza). 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
 
 
Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
  
 
Bližší informace ohledně jednotné přijímací zkoušky naleznete zde:
 
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska-2019(rok 2019, po rozkliku 2020)