Přijímací řízení na střední školy

Vážení rodiče,

zde naleznete základní informace pro přijímací řízení pro školní rok 2019/2020.

Každý žák má právo podat si v  prvním kole přijímacího řízení 2 přihlášky na střední školu. Termín odevzdání přihlášek je do 28.2.2020.

V případě zájmu o studium u oborů s předepsanou talentovou zkouškou je termín podání přihlášky už do konce listopadu 2019.

Kritéria pro přijetí na školu stanovuje ředitel dané školy. Pro maturitní obory je povinná přijímací zkouška z češtiny a matematiky, střední škola má právo stanovit i předměty jiné. Podmínky přijímacího řízení musí každá střední škola zveřejnit nejpozději do konce ledna 2020.

Přihlášku vám na požádání vystaví naše škola(prosím e-mailem odeslat nebo napsat na papír školy a vybrané obory), nebo si ji můžete volně stáhnout z internetu. 

Každá přihláška musí být potvrzena ředitelkou školy, v případě, že to škola vyžaduje, taky lékařem, a podepsaná žákem a zákonným zástupcem.

 Pořadí škol na přihlášce je libovolné, ale je důležité, aby obě školy byly na přihlášce uvedeny ve stejném pořadí.

Pro žáky se SPU je    nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení a uzpůsobení konání přijímací zkoušky uplatnitelný pouze na základě doporučení pro žáky/uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami vydaného školským poradenským zařízením (dále jen „ŠPZ“), které uchazeč odevzdá společně s přihláškou ke střednímu vzdělávání (§ 60b odst. 4 školského zákona) pro první kolo přijímacího řízení:
a) u oborů s talentovou zkouškou (včetně oboru Gymnázium se sportovní přípravou) do 30. listopadu,
b) u oborů bez talentové zkoušky do 1. března.

Doporučení ŠPZ se vydává s využitím formuláře podle Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 353/2016 Sb. Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání.

Termíny přijímacího řízení pro 4-leté obory s maturitou ani pro 6 a 8letá gymnázia zatím nebyly stanoveny.

Po doručení informace o nepřijetí na SŠ je možné do 3 dnů podat odvolání.

Po doručení rozhodnutí o přijetí na školu rodiče žáka musí potvrdit svůj zájem o studium na dané škole odevzdáním Zápisového lístku do 10 dnů od doručení rozhodnutí.

Zápisový lístek vám vystaví naše škola a vydá vám  ho oproti podpisu v termíně do 15.3.2020..

Ztrátu zápisového lístku je nutné oznámit, vystavit čestné  prohlášení o ztrátě, až pak vám může škola vystavit nový lístek.

V případě, že žák/yně nebyl/a přijat/a ani na jednu ze škol, je nutné podat si přihlášku na SŠ v druhém kole přijímacího řízení. Tam je počet přihlášek neomezený.

 

Přeji všem žákům hodně štěstí

V případě jakýchkoliv dotazů prosím kontaktujte vých. poradkyni  [email protected]

 

Odkazy na možnost testování

https://scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/zdarma/index.asp

https://www.zkousky-nanecisto.cz/9trida/online-testy

 

PhDr. Jana Zborovjanova

vých. poradce