Projekt „Stavby“ – 4.třída

V březnu byly hodiny geometrie zaměřeny na učivo o rovinných útvarech a na tělesa.

K tomuto tématu jsme směřovali projekt Stavby“. Žáci si nejprve utvořili dvojice, ve kterých se domluvili na konkrétní stavbě, na které budou společně pracovat. Na PC zjišťovali základní informace o těchto stavbách. V hodinách výtvarné výchovy a člověk a svět práce dostávaly stavby svoji podobu. Vše bylo směřováno k prezentaci vytvořených staveb.  Na závěr celého projektu pracovali žáci ve svých týmech na pracovních listech, na kterých si upevňovali učivo geometrie. Ve dvojicích prezentovali své stavby. Obrázky měli připravené na interativní tabuli. Na mapách světa a Evropy ukazovali, kde se jejich stavba nachází.V týmech ještě stavěli stavby z krychlí podle zadání. Na závěr jsme vše zhodnotili. Děti si oznámkovaly svoji práci na tomto projektu. Vyhodnotili jsme společně nejlepší stavbu i nejlepší prezentaci. Uplatnili jsme zde mezipředmětové vztahy ( ČJS, ČSP, VV) a rozvíjeli dovednosti ( rozlišit tělesa, využít tělesa v reálném životě, vypočítat obsah a obvod rovinných útvarů, manipulovat s materiálem). Byly uplatněny klíčové kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální a pracovní. Žáci pracovali s nadšením a sami přiznali, že je projekt zaujal.