Projekt z fyziky 9.A,B – Elektrický obvod

Žáci devátých tříd si prakticky i teoreticky zopakovali zapojení různých el. obvodů.
Například zapojení žárovek, obvodů s elektromagnety, zapojení relé, potenciometru pro regulaci proudu a napětí, sériové a paralelní zapojení rezistorů, transformátoru, el. motoru, generátoru (alternátoru) na výrobu el. energie a zapojení polovodičové diody. Pomocí měření si potvrdili Ohmův zákon, pravidlo pravé ruky – při určování mag. pólů cívky, princip elektromagnetické indukce, střídavé a stejnosměrné napětí – při přenosu pomocí transformátoru a naučili se číst i kreslit schémata těchto obvodů.
Žáci byli rozděleni do skupin. Každá skupina se skládala ze tří až čtyř žáků.

V první části každá skupina postupně zapojovala různé obvody a procházela tak předem připravená stanoviště s přesným zadáním a kartou pro vypracování zadaných úkolů. V této části mohli žáci využívat pomocnou literaturu a potřebné informace dohledat na internetu. Všechny skupiny zapisovaly své splněné úkoly na interaktivní tabuli, kde si každá skupina zvolila svůj symbol (letadlo, auto, raketu, loď, …)

V druhé části každá skupina prezentovala ostatním své poznatky a postřehy při zapojení jednoho konkrétního obvodu. Při prezentaci žáci využívaly interaktivní tabuli.

Při výuce se žáci učili spolupracovat v týmu, pracovat s informacemi, vystupovat před publikem, lépe se vyjadřovat, nememorovat, ale přemýšlet o věcech, pochopit a zapamatovat si látku, řešit problémy.

Odměnou zde nebyly známky, ale radost z poznávání, učení a také zábava a velký potlesk.

                                                                                Pavel  Jelínek