Škola

Naše škola v letošním školním roce 2019/2020 má 375 žáků v 18 třídách. Ve všech ročnících
se učí žáci podle školního vzdělávacího plánu ŠKOŘEP, který je dle potřeb aktualizován. O
žáky se stará a jejich vzdělávání zajišťuje 26 učitelů včetně vedení školy. V minulém školním
roce naše škola přešla na elektronickou žákovskou knížku již od 1. ročníku. Žáci jsou u nás
hodnoceni formou známek.

Škola má 3 samostatné budovy. V roce 2015 proběhla rozsáhlá rekonstrukce budovy bývalých
dílen. V tuto chvíli zde žáci mohou využívat moderně vybavenou kuchyni a tři plnohodnotné
třídy. V interiéru školy se nachází stoly na stolní tenis, které děti využívají hlavně o
přestávkách.
Dále pokračuje výstavba nové tělocvičny, která propojí budovu školní jídelny s hlavní
budovou. Její dokončení je plánováno na jaro 2020.

V případě příznivého počasí probíhají hodiny TV na víceúčelovém sportovním hřišti. Dále je
v hodinách TV pro žáky I. stupně realizován kurz plavání a v loňském i letošním školním roce
i bruslení na zimním stadionu Bronzová.

Žáci také mohou využívat zcela nově vybudovanou počítačovou učebnu. Zde společně
s učiteli mají k dispozici 23 nových počítačů s vysokorychlostním internetem. Ve výuce je
také možné využívat 3D tiskárnu.
Třídy jsou vybaveny moderními technologiemi (PC, vzdělávací a výukové programy,
interaktivní tabule, digitální Flipchart od společnosti Samsung).

Již od 1. ročníku si žáci hravou formou osvojují základy anglického jazyka. Od 6. ročníku je
pak možnost volby u druhého cizího jazyka mezi němčinou či ruštinou.

Škola každoročně organizuje mnoho celoročních a třídních projektů pro své žáky (programy
primární prevence, spolupráce s PČR). Také je zapojena do celostátních projektů
(Recyklohraní, Ovoce do škol, Mléko do škol). Škola je také součástí eTwinningové
komunity.

Do výuky učitelé zařazují různé exkurze a výlety, školy v přírodě i zahraniční zájezdy. Velmi
oblíbený je lyžařský kurz v Rakousku. Dlouholetou tradici má i dramatický kroužek.

Ve spolupráci s Mateřskou školou Řeporyje pořádá škola pravidelné dílničky, ve kterých se
předškoláci zábavnou formou seznamují s prostředím základní školy.

Od loňského školního roku je na naší škole nově zřízen žákovský parlament. Žáci 3. – 9.
ročníků se tak mohou aktivně podílet na fungování a chodu školy.

Součástí školy je také školní družina, která má 5 oddělení.

Kvalitní stravování zajišťuje školní jídelna.