Družina

Školní rok   2017 / 2018

Provoz   školní   družiny   zahájen   5 . září   2017

Provoz   družiny  :

Provoz  ranní  družiny  je  od  6.30  do  7.20 hod ve  třídě  1.B  na  pavilonu  školní  jídelny.

Je  pouze  na  zazvonění  pro  děti , které  jsou  zapsány  do  ranní  družiny.

Od  7.40 hod  je  škola  otevřena  pro  ostatní  děti  za  dohledu  službu  konající  vychovatelky.

Provoz  odpolední  družiny  je  od  11.45  do  17.00 hod.

Ve  školním  roce  2017 / 2018  jsou  otevřena  4  oddělení  školní  družiny.

  I.oddělení     –   1.B  a  část  3.A   a  3.B    ve  třídě  1.B    na  pavilonu  školní  jídelny

  II.oddělení    –   1.A  a  část  3.A  a  3.B    ve  třídě   1.A   na  pavilonu  školní  jídelny

III.oddělení    –    2.A  a  část  3.A  a  3.B    ve  třídě   2.A   na  pavilonu  školní  jídelny

 IV.oddělení   –    2.B  a  část  3.B   ve  třídě  2.B  na  novém  pavilonu

Jmenné  seznamy  jednotlivých  oddělení  jsou  umístěny  ve  vitríně  ŠD  u  pavilonu  školní  jídelny.

 

Školní rok 2017/2018

Plánované   aktivity   na  1. pololetí :

Dlouhodobé   aktivity   školní   družiny

1. Sběr   plastových   víček – „Sbírka pro Kristýnku“

Podrobné  informace  o  sbírce  najdete  na  vchodových  dveřích  odd. školních  družin.

Družinová  soutěž:  „O  nejaktivnějšího  sběrače  PET  víček“. Donesená  víčka budou vážena a  zapisována v jednotlivých odd. školní  družiny a na konci  pololetí  bude  vyhlášen v každém odd. nejaktivnější  sběrač, který  bude  odměněn  a  z těchto vítězů bude  následně  vyhodnocen nejaktivnější  sběrač  celé  školní  družiny, kterého odmění vedení  školy  na „Pódiu“.

Touto  aktivitou  se  snažíme  dětem  ukázat, že  tříděním  odpadu  nejen  chráníme  přírodu, ale pomáháme  dětem.

2. „Domestos pro školy 2017“

 Účastí  v této  soutěži  se  budeme  snažit,  hravou  formou, upevnit si dodržování  základních

 hygienických  návyků po použití  toalety. Soutěže se budou  účastnit  všechna  odd. družiny.

 Soutěž  bude  probíhat  od  1.10.  do  31.12.2017, pravidla  soutěže  najdete na stránkách

 www.domestosproskoly.cz. Vaše další  dotazy k této akci vám  zodpoví  vaše vychovatelky.

 

Další   plánované   akce  školní   družiny   v 1. Pololetí

Adventní   prodejní  výstava  perníčků (při návštěvě si děti zakoupí polotovary, které si samy  nazdobí).

Návštěva  svatého  Mikuláše s nadílkou.

Vánoční  besídky v jednotlivých odděleních   družiny.

 

Základní informace

Telefon: 720551815

Upozornění rodičům: Změna plateb za školní družinu při ZŠ Řeporyje od 1. Září 2010.

Příspěvek na školní družinu se stanovuje na 300 Kč za měsíc.

Příspěvek za družinu bude placen pouze bankovním převodem.

První platba musí být zaplacena do 30.10. za první pololetí, druhá platba do 31.3. za druhé pololetí.

1.pololetí……1500 Kč

2.pololetí……1500 Kč

nebo jednorázově na celý školní rok……3000 Kč

Na žádost rodičů je možné povolit změnu výše platby při docházce pouze ranní družiny.

Číslo účtu školy:578440213/0300

VS:                 datum narození

Jiná sdělení:       jméno dítěte

Zvýšení příspěvku odsouhlasil zřizovatel a školská rada.

Dětem bude zabezpečen pitný režim. Mgr. Eva Hájková

                                   Ředitelka školy

Provoz družiny Provoz ranní družiny je od 6:30 do 7:20 hodin. pouze na zazvonění pro děti, které jsou zapsané do ranní družiny. Od 7:40 je škola otevřena pro ostatní děti za dozoru vychovatelky.
Provoz odpolední družiny je od 11:45 do 17:00 hodin. Rodiče si mohou vyzvedávat děti po obědě od 12:30 do 13:00 hodiny. A dále pak po hlavní činnosti od 14:30 do 17:00 hodin.

Denní program ve školní družině

Hlavním posláním naší školní družiny je zabezpečení odpočinku a relaxace žáků po vyučování.

Věnujeme se zejména zájmové činnosti.

6:30-7:40 volné hry, stolní hry,stavebnice,kreslení, pohádka na videu

11:45 příchod za tříd

12:00-12:30 hygiena, oběd

12:30-13:00 klid po obědě. odpočinek, čtení pohádky

13:00-14:30 hlavní činnost-výtvarná,pracovní a zájmová

14:30-15:30 pobyt venku: V době pěkného počasí jsou děti venku až dvě hodiny

do 17:00 odpočinek, volné a společenské hry

Denní program je upraven podle rozvrhu dětí ostatních tříd

Docházka je povinná, rodiče omlouvají nepřítomnost dítěte písemně nebo telefonicky.

 

Práva žáka • na odpočinek a volný čas • na dodržování pitného režimu • na docházku do ranní družiny 630 – 730 hod. • na užívání víceúčelového hřiště na školní zahradě • na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají • na poskytnutí pomoci, jestli-že se octne v nesnázích , nebo při úrazu
Povinnosti žáka • ze ŠD žák nikdy neodchází bez vědomí vychovatelky, před odchodem po sobě uklidí • při hraní ve ŠD dbají žáci na bezpečnost svou a svých spolužáků a snaží se vyvarovat konfliktních situací • při využívání víceúčelového hřiště na školní zahradě mají děti čistou sportovní obuv. • děti neničí zařízení zahrady, ani hračky a hry zapůjčené ve ŠD.

(Dojde-li k úmyslnému poškození či zničení hraček nebo her, rodiče zajistí opravu)
Všechny děti ŠD jsou poučeny o zásadách bezpečnosti.